Nieuws

Onderwijsbijeenkomst Boerenlandvogels

Kievit jong - 3238642 via Pixabay
Bron foto: 3238642, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    onderwijsdag
  • Interessant voor
    docenten, groen onderwijs
Bekijk de bronnen
Op 1 februari werd de Onderwijsbijeenkomst Boerenlandvogels gehouden bij Aeres MBO Barneveld. Tijdens deze dag kwamen diverse docenten en betrokkenen uit het groen onderwijs (MBO en HBO) bijeen met als doel om kennis te delen over boerenlandvogels, om lesmateriaal met elkaar te delen, maar bovenal: om te bepalen wat nodig is om het thema boerenlandvogels nog beter te verwerken in huidige opleidingen.

De dag werd afgetrapt met een inspiratielezing van Raymond Klaassen, onderzoeker Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels) over akkervogelbeheer. Raymond Klaassen nam ons mee in het verhaal van de akkervogel tussen 2015 en 2020 in de provincie Groningen. Met de bevindingen uit dit onderzoek liet hij zien dat er geen one-size-fits-all maatregelen zijn om akkervogels te beschermen. Elke soort heeft weer zijn eigen eisen en behoeftes qua voedsel, veiligheid en voortplanting in het landschap. Als je maatregelen wilt nemen, is het belangrijk om allereerst te kijken naar de potentie van het landschap. Kortom, welke soorten komen nu voor in het landschap en welke soorten passen bij dit landschap? Daarna is het van belang is om te kijken naar de ecologie van die geselecteerde doelsoorten. Pas als je maatregelen treft waarmee je kunt voldoen aan alle eisen en behoeftes van de doelsoorten, kun je ervoor zorgen dat het beheer leidt tot een succesvolle bescherming.

Na de lezing van Raymond Klaassen gaf Diederik Sleurink, docent-onderzoeker Dier- en Veehouderij aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, een inspiratielezing over het lespakkettenreeks 'leven over de grutto'. Dit lesmateriaal is gemaakt door Hogeschool Van Hall Larenstein in samenwerking met Ruben Smit Productions, agrarisch collectief Súdwestkust, de Bond Friese Vogelwachten, Aeres MBO en Terra MBO. De reeks bestaat uit acht lespakketten met kennisclips, gebaseerd op de jaarcyclus van de grutto. Deze kennisclips zijn beschikbaar met bijbehorende PowerPoint presentatie en een lesbrief met opdrachten. De lespakketten zijn ook geschikt om los te gebruiken in bestaande lessen.

Na het plenaire deel werd de groep opgesplitst in tweeën. In twee workshops gingen de deelnemers zelf aan de slag om te werken aan nieuw lesmateriaal over weidevogels, akkervogels , erf- en struweelvogels. Eerst hebben we de behoefte gepeild met de vraag wat heb je nu aan lesmateriaal en wat zou je willen of heb je nodig om meer te doen met boerenlandvogels in het onderwijs. Vervolgens zijn we in kleinere groepen gaan brainstormen over nieuw lesmateriaal.

Workshop weidevogels

Tijdens de workshop over weidevogels kwam naar voren dat er behoefte is aan praktische handvatten voor jonge boeren en loonwerkers om weidevogelbeheer daadwerkelijk toe te passen. Hierbij is behoefte aan verschillende lesvormen op verschillende niveaus die aansluit bij de omgeving waarin de studenten/jonge boeren/loonwerkers wonen en werken.

Bij het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal dient veel aandacht te zijn voor verwondering en inspiratie, met succesvolle praktijkvoorbeelden. Daarnaast is het belangrijk om in te gaan op het financiële aspect en de effecten van de maatregelen: wat kost het en wat levert het op? Voorbeelden worden gegeven van het toenemende gebruik van technologie bij weidevogelbeheer, waarmee studenten kunt meenemen in je verhaal. Tot slot is het belangrijk om de praktijk te verweven in het lesmateriaal en activerende werkvormen te gebruiken zodat studenten de toepassing zelf kunnen ontdekken.

Workshop akkervogels en erf- en struweelvogels

Binnen de workshop akkervogels en erf- en struweelvogels kwam naar voren dat er behoefte is aan kant-en-klaar lesmateriaal, zoals de lespakkettenreeks over de grutto. Hierbij gaat het niet alleen over kennis van de ecologie, maar ook over verdienmodellen, soortspecifieke maatregelen en inspiratie uit de praktijk. Daarnaast is het belangrijk dat de lesvormen aansluiten bij de praktijksituatie van de student en deze de student inspireert om zelf op ontdekkingstocht te gaan in het veld.

Algemeen kwam uit de workshops naar voren dat docenten behoefte hebben aan een betere uitwisseling van lesmateriaal tussen scholen en beter op de hoogte te blijven van nieuwe informatie over beheermaatregelen, verdienmodellen en beleid (GLB en ANLb).

Uit de workshops heeft het projectteam veel inspiratie gehaald om lespakketten te maken en aan de slag te gaan met het bundelen van bestaand lesmateriaal en het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal. De bijdrages uit de workshops worden innen het project Basiskennis ecologie boerenlandvogels gebruikt om nieuw lesmateriaal te ontwikkelen dat openbaar toegankelijk is.

Bronnen

(5)