Nieuws

Plan van Aanpak voor weidevogels

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken wil samen met boeren en natuurbeschermers aan de slag om de afname van weidevogels en de achteruitgang van de natuur een halt toe te roepen. Hiertoe wordt een plan van aanpak weidevogels opgesteld. Hogeschool VHL richt een lectoraat over weidevogels in.

Afname aantal weidevogels in Nederland

Het Nederlandse landschap heeft een unieke positie voor weidevogels wereldwijd. Veel soorten weidevogels zijn trekvogels. Voor deze soorten vervult het Nederlandse landschap een cruciale functie. Diverse rapporten laten echter zien dat het aantal weidevogels in Nederland de laatste jaren sterk afneemt. In zijn 'Living Planet Report; Natuur in Nederland' constateert het Wereld Natuur Fonds dat de omvang van populaties van diersoorten zoals de grutto, scholekster, tureluur en veldleeuwerik in het agrarisch landschap tussen 1990 en 2013 gemiddeld met 40% daalde. Het agrarisch natuurbeheer heeft die ontwikkeling vooralsnog niet kunnen ombuigen. Dat blijkt onder meer uit het rapport 'Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid', waarin de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur kritiek levert op de effectiviteit en invulling van het agrarisch natuurbeheer.

Efficiënter agrarisch natuurbeheer

Er is een duidelijke noodzaak om de achteruitgang van de natuur in het agrarisch gebied te stoppen, in het bijzonder die van de weidevogels. Ter uitvoering van motie Grashoff-Leenders komt er een plan van aanpak weidevogels dat samen met onder andere de provincies, agrarische collectieven en natuurorganisaties wordt opgesteld. Een landelijk dekkend netwerk van 40 collectieven van boeren gaat een belangrijke rol spelen in dit plan. Die collectieven vormen de kern van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer, dat vanaf 1 januari 2016 van start gaat. Door de samenwerking tussen boeren in een collectief komen er grotere aaneengesloten gebieden waardoor er meer winst valt te behalen voor de biodiversiteit. Verder zullen de voorstellen uit de streek moeten komen. Dat betekent dat de provincies en andere overheden de doelen vaststellen voor de streek.

Onderwijs

Om de collectieven te ondersteunen met de ontwikkeling en overdracht van kennis richt Hogeschool Van Hall Larenstein een lectoraat over weidevogels in, in samenwerking met de provincie Fryslân. Om dat lectoraat meer slagkracht te geven, levert de staatssecretaris hier een financiële bijdrage aan. Daarnaast financiert de staatssecretaris de buitengewone leerstoel agrarisch natuurbeheer die tot 2020 wordt gehuisvest bij Wageningen Universiteit. Het is de bedoeling dat agrarisch natuurbeheer en weidevogels een permanente plek krijgen in het groene onderwijsprogramma van vmbo tot en met de universiteit.

(Bron foto: Shutterstock)