Menu

‘*’

Filter
 • artikel

  Graanstoppels en akkervogels [thema akkervogels]

  Graanstoppels vormen in najaar en winter een bron van voedsel voor vogels, met name als tijdens de voorafgaande graanteelt de inzet van herbiciden wordt beperkt, de stoppelvelden vanaf de nazomer bezet raken met onkruiden en ze niet te vroeg in de winter worden geploegd. In het Verenigd Koninkrijk is veel onderzoek gedaan naar de betekenis van graanstoppels voor overwinterende akkervogels. Dit artikel biedt een samenvatting van de inzichten die dit onderzoek heeft opgeleverd, met een doorkijkje naar kansen voor toepassing in Nederland

 • webpagina

  Weidevogels beschermen met moderne techniek - Precisielandbouw voor alle telers

  Gerard Mul wil met moderne techniek weidevogels beschermen. Een biologisch melkveebedrijf en precisielandbouw gaan volgens hem hand-in-hand. Het is een mooi plaatje; het waterrijke weidelandschap in het meest volgebouwde gebied van Nederland. Hier in het Zuid-Hollandse Warmond, vlakbij de stad Leiden, heeft melkveehouder Gerard Mul grote plannen. Naar dit melkveebedrijf van zijn schoonfamilie verhuist namelijk […]

 • webpagina
 • artikel

  Met zijn vliegende vriend schiet Ton weidevogels te hulp

  Het aantal weidevogels gaat ontzettend hard achteruit, constateert Ton Hannink tot zijn spijt. Gelukkig wordt er sinds enkele jaren letterlijk hulp ingevlogen: een drone vergemakkelijkt het zoeken naar nesten op het boerenland. De Drunenaar is een van de drie ‘drone-piloten’ bij Brabants Landschap. “Dit werk draagt eraan bij dat we een redelijk aantal jonge weidevogels toch groot krijgen.”

 • webpagina

  Weinig nesten gevonden, wel veel ervaring - Precisielandbouw voor alle telers

  Op het bedrijf van Gerard Mul is voor het tweede jaar met een drone naar vogelnesten gezocht, dit seizoen ook bij zijn buurman. Er is flink wat ervaring opgedaan met vliegen en nesten zoeken, nu is de uitdaging om het praktisch toe te kunnen gaan passen. De experts vertellen er meer over. De afgelopen twee […]

 • webpagina

  Bescherming vogelnesten en fauna - Precisielandbouw voor alle telers

  Hightech hulpmiddelen worden ingezet om legnesten, jonge vogels en andere gewenste soorten in graslandpercelen te beschermen tijdens uitvoering van gewasverzorging. […]

 • factsheet

  Hoe krijg je biodiversiteit in je slootrand? : Wat voor beheer vraagt het?

  Door de randen te laten staan creëer je een aantrekkelijke plek voor biodiversiteit. En het leuke is, je moet vooral minder doen. De slootkant wordt niet bemest en is dus van nature al een ideale plek voor kruiden. Met een of twee meter extra rand en meer gericht beheer is er nog veel meer te winnen met de slootkant. Bij 2 meter brede randen langs beide sloten voldoen veel percelen in het veenweidegebied (circa 40m breed) al aan de voorwaarde van 10% kruidenrijk grasland van veel zuivelmerken.

 • dossier

  Dossier predatie van weidevogels

  Weidevogelnesten zijn kwetsbaar voor predatie omdat de nesten open op de grond liggen. Daarnaast scharrelen de kuikens gedurende een maand zelf hun eten bij elkaar. Hierdoor zijn weidevogellegsels meerdere maanden kwetsbaar voor predatie door bijvoorbeeld roofvogels, vossen en marterachtigen. De predatiedruk op weidevogels neemt steeds meer toe in Nederland. Predatie is afhankelijk van de predatorsamenstelling, het landschap maar ook van het weidevogelbeheer. In dit dossier kunt u meer lezen over predatie van weidevogellegsels en hoe dit met aanpassingen in het landschap en het beheer verminderd kan worden.

 • rapport
 • rapport

  Mozaïekbeheer met uitgestelde maaidatum en voorweiden

  Op de ruim 65 ha rondom de boerderij van Jan en Mieke Duijndam worden ca 300 nesten van weidevogels geteld en beschermd. Jan werkt al vanaf 2001 met een uitgestelde maaidatum om de vogels de kans te geven hun eieren ongestoord uit te broeden. Sinds 2001 doet het bedrijf aan mozaïekbeheer. In de afgelopen jaren liep Jan tegen een aantal problemen aan en door te zoeken naar oplossingen, ontstond een novelty: mozaïekbeheer combineren met het voorweiden met de koeien.

 • rapport
 • artikel

  Grauwe Kiekendieven Circus pygargus in Nederland: balanceren tussen hoop en vrees

  Grootschalige braaklegging van landbouwgronden in Oost-Groningen heeft de met uitsterving bedreigde broedvogelpopulatie van grauwe kiekendieven in Nederland nieuwe kansen geboden. Grote aantallen van de veldmuis Microtis arvalis vormden de voornaamste oorzaak. In dit artikel een beschrijving van het aantalsverloop van de grauwe kiekendief in Nederland en Oost-Groningen in de jaren 1975-2000, en voor de periode 1990-2000 de factoren die van invloed zijn op het aantalsverloop, zoals nestplaatskeuze, voedsel, jongenproductie en het effect van nestbeschermingsmaatregelen. Voor duurzame bescherming van de populatie zijn maatregelen gericht op het agrarisch cultuurlandschap noodzakelijk (nestbescherming, agrarisch natuurbeheer, braaklegging e.d.)

 • overig
 • rapport
 • artikel

  De opkomst en ondergang van en populatie Ringmussen Passer montanus

  Mogelijke oorzaken van de toename en afname van de ringmussen op de Hoge Veluwe. Ringmussen vestigden zich in tweede helft van de jaren zestig in nestkasten op de zuidelijke Hoge Veluwe, namen sterk toe in de jaren zeventig, waarna de populatie begin jaren tachtig instortte. Het Nederlands Instituut voor Ecologie (Heteren) onderzocht de aantalsontwikkeling van de populatie en de samenhang met het reproductief succes. Mogelijke ecologische oorzaken van dit patroon worden besproken (intensivering van de landbouw; bestrijdingsmiddelen; toename van roofvogels; een latere broedtijd; parasieten)

 • rapport

  Effecten van stikstof op vogelsoorten in vogelrichtlijngebieden in Noord-Brabant

  Dit rapport geeft een ecologische onderbouwing van de mogelijke gevolgen van stikstofdepositie op vogelrichtlijnsoorten in de Noord-Brabantse vogelrichtlijngebieden. In de twaalf onderzochte vogelrichtlijngebieden komen 21 soorten voor die gebruik maken van stikstofgevoelig leefgebied. De leefgebieden zijn beschreven in de vorm van natuurdoeltypen met daaraan gekoppeld een kritische depositiewaarde (KDW) voor stikstof. Voor de jaren 1994, 2004 en 2009 is de stikstofdepositie berekend en hieruit blijkt dat in alle jaren de KDW wordt overschreden. Voor alle soorten is per vogelrichtlijngebied het aandeel leefgebied met een overschrijding van deze KDW vastgesteld en de lokale trend is achterhaald. Er is onderzocht of er mechanismen zijn die een correlatie tussen overschrijding van de KDW en de trend kunnen verklaren. Voor acht vogelsoorten is mogelijk sprake van een causale relatie tussen de trend en de KDW. Voor deze soorten is per gebied nader onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van een causale relatie en of eventuele gevolgen door beheer ongedaan kunnen worden gemaakt. In vier gevallen kan niet uitgesloten worden dat stikstof heeft bijgedragen aan verslechtering van het leefgebied. Hierdoor zijn mogelijk de instandhoudingsdoelen niet gehaald. In de overige gevallen is geen sprake van een causale relatie of zijn de eventuele effecten van deze relatie ongedaan gemaakt door het beheer.

 • rapport

  Natuurwaarden in akkerbouwgebieden op zeeklei in de provincie Groningen : mogelijkheden voor behoud, herstel en ontwikkeling

  Rapport in het kader van het Natuurbeleidsplan opgesteld door Consulentschap NMF Groningen met betrekking tot broe3dvogels en vegetatie in akkerbouwgebieden in Groningen

 • artikel

  Flowers return to the meadows

  One quarter of the land surface of the Netherlands is dominated by meadows with cows on monocultures of English rye grass. There is very little role for biodiversity in dairy farming. But that is beginning to change with initiatives such as ‘On the way to planet-proof’, the Dairy Farming Biodiversity Monitor, and precision grassland management. The search is on for new business models.

 • rapport
 • artikel

  Voorweiden voor weidevogels

  Een probleem van graslanden met een uitgestelde maaidatum vanwege weidevogels is dat het gewas zwaar is. Dat is niet ideaal voor de kuikens. In het kader van het project Winst en Weidevogels is onderzocht of beheerpakketten met voorweiden een goed alternatief zijn.

1 2 3 ... 43