• video
  Groen Kennisnet
  2022
 • factsheet
  Vogelbescherming Nederland
  2016

  Factsheet grutto

  Factsheet van de Vogelbescherming over de grutto.

 • artikel
  Fitis vol. 57 no. 2, pp. 074-077
  2021

  Aanvalsplan Grutto

  Wat kunnen wij in onze regio doen? Het gaat niet goed met de weidevogels in ons land. Elk jaar weer staan er alarmeren- de berichten over in de krant. Ondanks inspanningen van de betrokken provincies, natuurbeheerders en agrarische natuurverenigingen neemt het aantal broedparen in Nederland zienderogen af. Natuurlijk, er zijn gebieden waar het nog best goed lijkt te gaan. Maar in totaal is het beeld verontrustend. Sinds 1990 is het aantal broedparen van de Grutto en Scholekster met 70% afgenomen, het aantal Kieviten met bijna 60%. Alleen de Tureluur weet zich wat beter te handhaven. Veel vogelliefhebbers maken zich zorgen over de toekomst van deze voor Nederland zo kenmerkende soorten. Temeer daar ons land voor deze vogels een internationale verantwoordelijkheid draagt, 85% van de Europese populatie Grutto’s broedt in ons weidegebied.

 • rapport
  It Fryske Gea
  2020
 • artikel
 • website
  Kennisportaal Boerenlandvogels
  2022

  Lespakketten Grutto

  Weidevogels zijn niet weg te denken uit de weidegebieden in Nederland. Maar het behouden van deze prachtige vogels gaat niet vanzelf en vraagt om veel kennis en inspanningen! Ben jij docent in het groen onderwijs of wil je om een andere reden een les of voorlichting geven over weidevogels? Dan hebben wij voor jou lesmateriaal wat je hierbij kan gebruiken. Inhoud: Lespakket 1: De grutto als trekvogel; Lespakket 2: De grutto en zijn leefgebied in Nederland; Lespakket 3: De grutto heeft een eigen broed-ecologie; Lespakket 4: De grutto is kwetsbaar; Lespakket 5: Vernatting; Lespakket 6: Bloem- en kruidenrijke graslanden. Lespakket 7: Predatie Lespakket 8: Weidevogelbeheer vergt kennis en kunde.

 • video
  Groen Kennisnet
  2022
 • video
  Groen Kennisnet
  2022

  Grutto Kennisclip 3 : Broedbiologie van de grutto

  De broedbiologie van de grutto.

 • video
  Groen Kennisnet
  2022
 • video
  ROEG! RTV Drenthe
  2019

  Kringlooplandbouw en grutto

  "We zijn schatbewaarders voor de toekomst", zegt Maurits Tepper uit Leutingewolde. Op zijn boerderij probeert hij zo milieuvriendelijk mogelijk te boeren. Daarnaast helpt hij de weidevogels met een stuk kletsnat grasland.

 • rapport
  It Fryske Gea
  2020
 • factsheet
  Wageningen UR
  2016

  Populatie Grutto holt achteruit

  Infographic over weidevogels door Wageningen Environmental Research.

 • video
  Vimeo
  2016

  Alles voor de Grutto

  In het unieke Noord-Hollandse natuurgebied het Wormer- en Jisperveld dreigt een steeds verder dalende weidevogelstand. Boeren en Natuurmonumenten werken samen om het tij te keren. Dat valt niet mee. Een boer laat zich de les niet lezen, een beleidsman zich niet van de wijs brengen. Zullen ze elkaars eigenaardigheden en verschillen overstijgen en zo hun gezamenlijke doel bereiken?

 • video
  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  2020

  Weidevogels | Aanvalsplan Grutto

  Uit handen van initiatiefnemer Pieter Winsemius ontving minister Schouten het Aanvalsplan Grutto. Samen met It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland heeft hij dit initiatief gestart om de achteruitgang van de grutto en andere weidevogels te stoppen. Dit actieplan is met zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers opgesteld.

 • rapport
  Ministerie van LNV, Directie Kennis
  2008

  Grutto's in ruimte en tijd

  Het doel van het onderzoek “Grutto’s in ruimte en tijd” is het inzicht verschaffen in de populatiedynamiek tijdens de bloeiperiode van grutto’s in de jaren 1960-70 en de daaropvolgende afname, alsmede in de huidige situatie. We richten ons daarbij op de ruimtelijke variatie in populatieprocessen. Deze kennis kan van groot belang zijn om de huidige gefragmenteerde gruttopopulatie in het Nederlandse landschap te behouden. Om deze ruimtelijke processen in detail te bestuderen, zijn we dit jaar gestart met een langer lopend onderzoek naar gruttopopulatie dynamica in een netwerk van kerngebieden in Zuidwest Friesland. In dit rapport beschrijven we de resultaten die voortkomen uit één jaar onderzoek van het project “Grutto’s in ruimte en tijd”. Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel richt zich op de vraag of er een buffereffect (‘overloop’ van grutto’s vanuit brongebieden naar mindere gebieden) is opgetreden in de jaren 1950-70, toen de gruttopopulatie groeide. Het tweede deel richt zich op metapopulatie dynamica van grutto’s in een landschap dat sindsdien sterk veranderd is. De studie naar de metapopulatie dynamica is een meerjarig onderzoek. Daarvan kunnen we nu alleen voorlopige resultaten laten zien. Goede gruttogebieden, zoals in Zuidwest Friesland, raken gefragmenteerd door intensivering van de landbouw en door urbanisatie. Het effect hiervan op de gruttopopulatie is onbekend. Daarom zijn we in 2007 een studie naar metapopulatie dynamica gestart, door het kleurringpopulatie-onderzoek van de RuG in het onderzoeksgebied in Zuidwest Friesland uit te breiden. Hiervoor hebben we intensief gezocht naar gekleurringde grutto’s in heel Zuidwest Friesland en nesten gevolgd in acht extensief agrarische gebieden, maar ook in het intensief agrarisch gebied.

 • presentatie
  Rijksuniversiteit Groningen
  2013

  Het belang van kruidenrijk grasland voor de grutto : grutto-onderzoek Rijksuniversiteit Groningen

  Oorzaken verschillen tussen intensief en extensief gebruikt grasland is onderzocht. Extensief gebruik correspondeert o.a. met hoge grondwaterstand, kruidenrijk gras, begreppeling. Ook naar het vogelgedrag is gekeken, namelijk hun verplaatsing. - Vogels op extensief land verhuizen minder ver - Succesvolle vogels blijven dichter bij oude nestplek - Meer verplaatsingen van intensief naar extensief, maar ook verplaatsingen andersom!

 • artikel
  CBS webmagazine maart
  2017

  Grutto gaat, grauwe gans komt

  Sinds 1960 is het aantal boerenlandvogels met 60 tot 70 procent teruggelopen. Dat komt neer op de verdwijning van meer dan tweeënhalf miljoen broedvogels in ruim vijftig jaar. Het aantal patrijzen, zomertortels, ringmussen is gedecimeerd en van de grutto’s is twee derde verdwenen. Het aantal ganzen is in dezelfde tijd meer dan vertienvoudigd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses, samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland.

 • artikel
  Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 19: 21
  2020

  Tijd dringt voor de grutto

  Het droge voorjaar is geen pretje voor grutto's. Ze moeten het hebben van insecten en wormen, maar die zijn er bij droogte minder. De tijd om dit jaar nog tot legsels te komen, dringt.

 • geluidsopname
  Stichting Landschap Noord-Holland
  2023
 • video
  Groen Kennisnet
  2022
1 2 3 ... 21