GKN_AKKERBOUW
 • artikel
  Multifunctionele landbouw in Nederland : meer dan boeren alleen
  2012

  Landschap en biodiversiteit

  Een aantrekkelijk landschap is meer dan een mooie omlijsting voor het bedrijf. De klant ziet het als onderdeel van het product, waarnaar hij op zoek is. Bij plattelandsrecreatie ligt dat voor de hand, maar het geldt ook bij huisverkoop, zorg en kinderopvang. Het multifunctionele bedrijf heeft dus een groot belang bij een mooie omgeving en kan daar zelf iets aan doen.

 • overig
  Living lab natuurinclusieve landbouw Fryslân
  2023

  Biodiversiteit groenblauwe dooradering

  Deze poster is bedoeld ter inspiratie voor de toepassing van maatregelen ten gunste van de biodiversiteit in het agrarisch landschap.

 • video
  Wageningen University & Research
  2020

  Kringlooplandbouw - Biodiversiteit veehouderij

  Melkveehouder Alex Datema en WUR-onderzoeker Gerard Migchels in gesprek over hoe je in de melkveehouderij biodiversiteit op je hele bedrijf kunt integreren en toch een hoog productieniveau kunt behouden.

 • rapport
  Livestock research rapport 820.
  2015

  Routekaart biodiversiteit : aanbevelingen voor de aanpak van biodiversiteit binnen de zuivelketen

  Binnen de Nederlandse melkveehouderijsector wordt gewerkt aan verduurzaming. Het verbeteren van de biodiversiteit is daar een onderdeel van. In dit rapport worden de resultaten beschreven van onderzoek naar maatregelen waarmee melkveebedrijven kunnen bijdragen aan biodiversiteit, de houding van melkveehouders ten opzichte van duurzaamheidsdoelen en mogelijkheden om in de toekomst gerichter te werken aan biodiversiteitsdoelen. Het eindresultaat van het rapport zijn aanbevelingen aan de zuivelketen voor een uitvoeringsplan om op melkveebedrijven te werken aan biodiversiteitsdoelen. De aanbevelingen zijn vooral gericht op het ontwerpen van een systematiek om te werken aan biodiversiteit, op het vergroten van de kennis rond de bodem-plantsysteembenadering en op het werken aan een gerichte communicatiestrategie rond biodiversiteit.

 • nieuws
  2022

  Innovatiefonds voor biodiversiteit - Boerenlandvogels

  Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel opende op zondag 22 mei – de Dag van de Biodiversiteit - voor het derde jaar op rij het ‘Samen voor biodiversiteit’ Innovatiefonds. Projecten die structureel biodiversiteit versterken in Nederland kunnen een aanvraag voor subsidie indienen via de website van het Deltaplan. De maximale financiële bijdrage per project is €20.000.

 • nieuws
  2022

  Innovatiefonds voor biodiversiteit - Groen Kennisnet

  Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel opende op zondag 22 mei – de Dag van de Biodiversiteit - voor het derde jaar op rij het ‘Samen voor biodiversiteit’ Innovatiefonds. Projecten die structureel biodiversiteit versterken in Nederland kunnen een aanvraag voor subsidie indienen via de website van het Deltaplan. De maximale financiële bijdrage per project is €20.000.

 • nieuws
  2022

  Innovatiefonds voor biodiversiteit - Natuurinclusieve landbouw

  Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel opende op zondag 22 mei – de Dag van de Biodiversiteit - voor het derde jaar op rij het ‘Samen voor biodiversiteit’ Innovatiefonds. Projecten die structureel biodiversiteit versterken in Nederland kunnen een aanvraag voor subsidie indienen via de website van het Deltaplan. De maximale financiële bijdrage per project is €20.000.

 • artikel
  Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond 15 20: 33 - 46
  2010

  Focus op ... biodiversiteit als natuurlijk kapitaal

  Na een algemeen overzicht m.b.t. biodiversiteit en het Akkoord van Nagoya (tiende conferentie inzake biologische diversiteit) komt de Vlaamse stand van zaken aan de orde. uitgangspunt is het verschenen INBO rapport "Agrobiodiversiteit. Een steunpilaar voor de derde generatie agromilieumaatregelen".

 • rapport
  Louis Bolk Instituut
  2022

  Winst & Weidevogels: Weidemaatregelen voor (functionele agro-)biodiversiteit

  In het project Winst & Weidevogels is samen met collectieven en melkveehouders gewerkt aan meer biodiversiteit en het behoud van weidevogels. In deze brochure is de kennis, ervaring en onderzoek zoveel mogelijk gebundeld. Het levert aanbevelingen voor de praktijk.

 • rapport
  Provincie Overijssel
  2023

  De Staat van de Biodiversiteit in Overijssel 2023

  Kennis - In Overijssel komen veel planten, dieren en leefgebieden (habitats) voor. Diverse partijen verrichten inspanningen om leefgebieden in stand te houden of te verbeteren en daarmee de variatie aan planten en dieren te behouden. Maar hoe staat het daar nu mee? Wat zijn de ontwikkelingen en waarmee hangen deze samen? Op verzoek van Provinciale Staten (geïnitieerd vanuit de motie Bakker c.s., 20.06.2018) is er nu een tweede overzicht gemaakt van de Staat van de Biodiversiteit voor onze provincie. Om een goed beeld te scheppen, bespreken we de trend van een aantal soorten en leefgebieden in de Staat. Eén keer in de vier jaar presenteren wij dit overzicht. Hiermee geven wij inzicht in hoe het ervoor staat met de natuur in Overijssel.

 • nieuws
  2024

  Biodiversiteit vergroten, ook in de polder! - Boerenlandvogels

  Het aanplanten van bomen en hagen zijn manieren om als boer de biodiversiteit op de akker te vergroten. In de polder moet je echter rekening houden met het bestemmingsplan ‘open landschap’ en dan zijn dit geen opties. Biologisch akkerbouwer Henk Klompe heeft onder andere een insectenhotel, een individuele behandeling van afvalwater, maait in stroken en doet nog meer om de biodiversiteit van zijn bedrijf in de polder te vergoten.

 • artikel
  Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding 9: 26 - 27
  2019

  Biodiversiteit vergroten met bomen, hoe doe ik dat? : Agroforestry draagt bij aan meer biodiversiteit op het bedrijf

  De biodiversiteit neemt af met een alarmerende snelheid. Er wordt geschat dat in de laatste vijftig jaar ongeveer 70 procent van alle vliegende insecten en weide- en akkervogels verdwenen zijn uit ons landschap. De belangrijkste redenen voor deze afname zijn het verlies en vervuiling van leefgebieden. Om deze trend te keren, moeten landbouwsystemen ontwikkeld worden die zowel economisch rendabel als ecologisch verantwoord zijn.

 • rapport
  Werkdocument / Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu 33.
  2006

  Hotspots van biodiversiteit in Nederland op basis van broedvogelgegevens

  Dit WOT rapport richt zich op het vervaardigen van kaarten van broedvogels in Nederland. De inventarisatie is gemaakt op basis van landschapstype: open, halfopen en gesloten agrarisch, bos, duin, heide, kwelder en moeras. De basisgegevens zijn afkomstig uit verschillende bronnen, afhankelijk van de zeldzaamheid van de soort als broedvogel. Het onderzoek is verricht door Alterra en SOVON

 • video
  Provincie Noord-Holland
  2021

  Vaste mest en de impact op de biodiversiteit

  Korte film over het living lab bovengronds uitrijden van vaste mest bij bloemkooltelers in Noord-Holland. Wim Reus vertelt over het onderzoek op zijn bedrijf en vertelt over welke impact vaste mest heeft voor de biodiversiteit, onder andere op de akker- en weidevogels die op zijn percelen nestelen.

 • artikel
  Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 13: 8
  2022

  Zorgboer Joost Stroomer ziet kansen voor beloning biodiversiteit

  Zorgboer Joost Stroomer (39) uit het Noord-Hollandse Oterleek maakt zijn zorgboerderij zo aaibaar mogelijk. Vanwege het maatschappelijke aspect, maar hij ziet hiermee ook kansen voor een beloningssysteem voor meer biodiversiteit. De ondernemer maakt zijn bedrijf toekomstbestendig met de mix van melkveehouderij, zorg en landverhuur.

 • nieuws
  2024

  Biodiversiteit vergroten, ook in de polder! - Groen Kennisnet

  Het aanplanten van bomen en hagen zijn manieren om als boer de biodiversiteit op de akker te vergroten. In de polder moet je echter rekening houden met het bestemmingsplan ‘open landschap’ en dan zijn dit geen opties. Biologisch akkerbouwer Henk Klompe heeft onder andere een insectenhotel, een individuele behandeling van afvalwater, maait in stroken en doet nog meer om de biodiversiteit van zijn bedrijf in de polder te vergoten.

 • nieuws
  2024

  Biodiversiteit vergroten, ook in de polder! - Natuurinclusieve landbouw

  Het aanplanten van bomen en hagen zijn manieren om als boer de biodiversiteit op de akker te vergroten. In de polder moet je echter rekening houden met het bestemmingsplan ‘open landschap’ en dan zijn dit geen opties. Biologisch akkerbouwer Henk Klompe heeft onder andere een insectenhotel, een individuele behandeling van afvalwater, maait in stroken en doet nog meer om de biodiversiteit van zijn bedrijf in de polder te vergoten.

 • nieuws
  2021

  Maatregelen om afname biodiversiteit tegen te gaan - Boerenlandvogels

  Aan onze natuur en ons landschap is af te lezen dat de landschapskwaliteit én biodiversiteit afnemen, zo is te lezen in het rapport ‘Op weg naar Basiskwaliteit Natuur’ . Een minimale ondergrens voor de aanwezigheid van niet-zeldzame, wilde planten en dieren – kenmerkend voor de verschillende landschapstypen – ontbreekt: Basiskwaliteit Natuur kan hierbij helpen.

 • rapport
  Provincie Gelderland
  2021

  Hoe gaat het met de biodiversiteit in Gelderland? : Rapportage 2021

  In deze rapportage wordt de ontwikkeling van de biodiversiteit in Gelderland in beeld gebracht vanaf circa 1990. Hiervoor worden indexen gebruikt die zijn berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als startjaar voor de indexen is 1990 genomen. Vanaf dat moment zijn voldoende betrouwbare gegevens beschikbaar over het voorkomen van soorten. We moeten ons realiseren dat de biodiversiteit voor 1990 al flink is afgenomen. Stabilisatie van de biodiversiteit op het niveau van 1990 is daarom onvoldoende om het doel uit de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland te bereiken. Herstel is nodig! In deze rapportage wordt aangeven met welke natuur het de goede kant op gaat en waar het nog minder goed gaat.

 • rapport
  Louis Bolk Instituut
  2014

  Biodiversiteit in de melkveehouderij : investeren in veerkracht en reduceren van risico's

  Bij de beoordeling van biodiversiteit wordt meestal naar natuurwaarden gekeken, zoals de aanwezigheid van zeldzame en rode lijst soorten, de achteruitgang in aantallen weidevogels en de stand van bijen, vlinders, etc. Onvoldoende realiseren we ons dat deze belangrijke soorten alleen kunnen voorkomen of overleven als er op het agrarische bedrijf aan een bepaald basisniveau van biodiversiteit is voldaan. Deze ‘basisbiodiversiteit’ is gebaseerd op gezonde bodems, gewassen en dieren op het bedrijf, en is functioneel: deze zorgt ervoor dat zogenoemde ‘drukfactoren’ (stress voor het systeem, zoals ziekten, emissies e.d.) minder schade toebrengen. Dit is een zichzelf versterkend proces. Daarnaast levert biodiversiteit ‘natuurwaarden’ op zoals de aanwezigheid van specifieke soorten die kenmerkend zijn voor landbouwgebieden en een aantrekkelijk cultuurlandschap. De laatste decennia perken ondernemers risico´s vooral in door externe middelen in te zetten (bijv. extra bemesting, beregening, antibiotica). Hiermee worden variaties in het systeem ingeperkt maar daarmee blijft ook de functionele agrobiodiversiteit op het bedrijf onbenut. Dit is uitgaan van een ‘controlemodel’. De focus ligt op zo hoog mogelijke productieniveaus tegen zo laag mogelijke kosten. De overheid probeert hierin excessen te voorkomen met generiek beleid. Het controlemodel heeft enerzijds geleid tot een zeer hoge efficiëntie en opbrengsten per hectare, maar anderzijds zijn de bijbehorende intensivering en schaalvergroting belangrijke veroorzakers van het voortgaande verlies aan biodiversiteit in het agrarisch gebied – bijvoorbeeld wat betreft weidevogels en het stagnerend herstel van de natuurkwaliteit in heel Nederland. Hiertegenover staat het ‘adaptatiemodel’ waarin de draagkracht van het natuurlijk systeem – als gevolg van goed management van bodemkwaliteit en functionele agrobiodiversiteit, in plaats van externe inputs ‐ de productie bepaalt en tegelijkertijd het risico op milieu‐, klimaat‐ en productieschade beperkt. Vanuit de draagkracht van het systeem geredeneerd draagt het optimaliseren van natuurlijke processen (bodem, water, gewas, dier, bedrijf) bij aan het beperken van externe risico’s zoals de gevolgen van klimaatfluctuaties, ziekten en plagen. In een dergelijk veerkrachtig systeem wordt actief gebruik gemaakt van de diverse biologische processen in het systeem zelf, de functionele (agro‐) biodiversiteit.

1 2 3 ... 28