Nieuws

Meer lijn in datastromen boerenlandvogels

Scholekster
Bron foto: Annemarie Loof
Samenvatting
  • Onderwerp
    Vogeltellingen
  • Interessant voor
    Natuurinclusieve boeren, onderzoekers en beleidsmakers
Bekijk de bronnen
Voor het bijhouden van tellingen van boerenlandvogels zijn er meerdere datasystemen beschikbaar in Nederland. Dat maakt het invoeren en verzamelen van betrouwbare gegevens lastig. Voor de systemen van drie organisaties is nu onderzocht welke mogelijkheden er zijn om deze beter op elkaar af te stemmen.

Het gaat al lange tijd niet goed met de boerenlandvogels in Nederland. Daarom zijn betrouwbare gegevens nodig over aantallen en soorten voor beleidsmakers en gebiedsregisseurs. Op basis van deze gegevens ontwikkelen zij beleid en beheer voor deze vogels.

Er zijn drie partijen betrokken bij de tellingen van boerenlandvogels, met ieder hun eigen datasysteem. SOVON Vogelonderzoek Nederland, LandschappenNL en BFVW (Bond Friese Vogelwachten) willen voorlopig ieder hun eigen systeem behouden. Daarom is het belangrijk dat deze drie partijen streven naar zoveel mogelijk onderlinge afstemming van hun systemen. In het rapport “Afstemming datastromen boerenlandvogels” staan hiervoor kaders en adviezen.  

Boerenlandvogels: van kievit tot huismus

Tot de boerenlandvogels horen vogels die op weilanden, akkers of boerenerven hun habitat hebben. Weidevogels zijn bijvoorbeeld de kievit, de grutto en de scholekster. Op de akkers hebben grondbroeders zoals grauwe kiekendief, grauwe gors en gele kwikstaart hun plek. Maar ook soorten als de ransuil, de torenvalk en de patrijs horen bij de boerenlandvogels, omdat zij hun leefgebied vaak rondom de akkerlanden hebben. In de gebouwen en beplanting op het boerenerf leven onder andere de boerenzwaluw, de kerkuil en de huismus.  

Verschil in strategie meest bepalend 

Er zijn verschillende stappen genomen om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om de datasystemen van SOVON, LandschappenNL en BFVW meer op een lijn te brengen. Allereerst zijn overeenkomsten en verschillen tussen de systemen geïnventariseerd. Via enquêtes en online sessies is feedback opgehaald bij invoerders en gebruikers van de gegevens. Hierbij is nadrukkelijk gevraagd naar wensen, die daarna zijn onderzocht op technische haalbaarheid en kosten.  

De wensen van de gebruikers zijn ook naast de strategie van de drie partijen gelegd en dat blijkt het meest bepalend voor mogelijke afstemming. SOVON, LandschappenNL en BFVW willen graag samenwerken, maar er zijn onderlinge verschillen in strategie, bijvoorbeeld over het opzetten van één loket voor vragen over boerenlandvogelgegevens. 

Eerste winst via communicatie 

Het rapport geeft de drie betrokken partijen adviezen op het gebied van communicatie en techniek, die passen bij de strategische verschillen van de partijen. De schrijvers zien relatief snelle winst als de communicatie meer op een lijn komt, zoals het gebruik van dezelfde terminologie. Ook adviseren zij meer gezamenlijke communicatie.

Aanpassingen op technisch vlak vragen meer tijd en financiën, maar er is winst te behalen door het afstemmen van methodieken en meer combineren van gegevens. Zorgvuldigheid is hierbij belangrijk, zodat eerdere gegevens bruikbaar blijven na de afstemming.