Weidevogels

De graslanden in Nederland zijn een belangrijk leefgebied voor weidevogels zoals de grutto, kievit, tureluur, scholekster, veldleeuwerik, slobeend en zomertaling. 40% van de Europese grutto populatie broedt bijvoorbeeld in Nederland. De weidevogels die nu voorkomen in het Nederlandse cultuurlandschap zijn soorten die oorspronkelijk leefden op toendra’s, steppen, vloedvlaktes en andere open gebieden.
Grutto in veld bij Lopikerwaard
Bron foto: © Arjan van Duijvenboden (© Arjan van Duijvenboden)

Deze weidevogels komen tegenwoordig vooral voor op nat of vochtig grasland. Met name de grutto en tureluur zijn hier van afhankelijk. Voor deze soorten is het goed wanneer de natte en vochtige graslanden een open en gevarieerde vegetatiestructuur hebben in combinatie met plas-dras en met een uitgesteld maaibeheer. Soorten als de kievit en de scholekster prefereren de meer drogere graslanden.

De intensivering van de landbouw is nog steeds een grote bedreiging voor het voorbestaan van de weidevogels in Nederland. Intensieve maairegimes, verdergaande drooglegging leiden tot afname van het leefgebied van de weidevogels. Dit in combinatie met het afnemen van de openheid van gebieden verhoogt daarnaast de predatiedruk van weidevogellegsels en kuikens.

Voor belangrijke thema’s zoals predatie, beheer van kuikenland, maar ook de ecologie van de weidevogels gaan op deze website de komende tijd kennisdossiers geplaatst worden.

Relevante dossiers

Kernpublicaties

Video's over Weidevogels

Bekijk meer video's in de Playlist Weidevogels op Youtube.