De afgelopen jaren is het aantal boerenlandvogels drastisch afgenomen. Gelukkig zijn er de laatste jaren veel wetenschappelijke inzichten opgedaan over hoe we het boerenlandvogelbeheer kunnen verbeteren.

Over boerenlandvogels

Inhoudsopgave
Boerenlandvogels komen voor op graslanden en akkers, in slootkanten en op boerenerven. Deze soorten broeden vaak op de grond, in het gras, op de kale akkers of in de greppel of slootkant. Erfvogelnesten vind je onder de dakrand, in de heg of in de nok van de stal. Op dit portaal vind je informatie over hoe het gaat met de boerenlandvogels in Nederland, welke inrichting en beheermethodes passen bij behoud van boerenlandvogels en wat er nodig is voor ontwikkeling van deze vogels.

Actueel

Nieuws
Hoewel Flevoland de naam heeft veel intensief gebruikt bouwland te kennen, is het (nog steeds) een belangrijke provincie voor enkele karakteristieke akkervogels zoals graspieper, gele kwikstaart, kievit en scholekster. Ondanks vele inspanning om deze soorten te beschermen, komen ze steeds verder in de verdrukking. Extra inspanningen zijn dringend nodig voor de akkervogels in Flevoland.
Kennisportaal Boerenlandvogels  
Nieuws
Het beheerpakket Kruidenrijk grasland, onderdeel van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), kent een rustperiode vanaf 1 april tot minimaal 15 juni. Het kruidenrijke gras wordt pas gemaaid als er geen weidevogelkuikens rondlopen. De bloeiende kruiden en grassen bieden veel insecten. En de rustperiode geeft weidevogels voldoende tijd om hun kuikens groot te brengen tot ze vliegvlug zijn.
Kennisportaal Boerenlandvogels  
Nieuws
De velduil wordt door Romke Kleefstra, senior veldmedewerker bij Sovon Vogelonderzoek Nederland, beschreven als een zeldzame nomade die af en toe broedt in het agrarisch gebied in Nederland. Kleefstra leerde de velduil kennen tijdens zijn veldonderzoek in het waddengebied. Toen grote aantallen velduilen in 2014 opeens neerstreken in het agrarisch gebied in Fryslân, werd hij betrokken bij het tellen en beschermen en onderzoeken van deze mysterieuze boerenlandvogel.
Kennisportaal Boerenlandvogels  
Agenda

Nieuwsbrief Boerenlandvogels

Wil je op de hoogte blijven van nieuws over boerenlandvogels? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Kennisportaal Boerenlandvogels.

Leren over de grutto

Weidevogels zijn niet weg te denken uit de weidegebieden in Nederland. Maar het behouden van deze prachtige vogels gaat niet vanzelf en vraagt om veel kennis en inspanningen! Ben jij docent in het groen onderwijs of wil je om een andere reden een les of voorlichting geven over weidevogels? Dan hebben wij voor jou lesmateriaal wat je hierbij kan gebruiken.
Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Introclip bij het lesmateriaal Grutto

Kennisportaal Boerenlandvogels

Dit materiaal bestaat uit acht lespakketten met daarbij een kort filmpje, een kennisclip. Ook zijn er per lespakket opdrachten opgenomen die je kan inzetten zodat de doelgroep de lesstof actief kan verwerken. De actuele kennis uit onderzoek en uit de praktijk van weidevogelcollectieven is er in verwerkt. Het lespakket is geschikt voor landbouwopleidingen binnen het MBO en HBO, maar ook voor andere doelgroepen die je iets wilt leren over weidevogelbeheer.

De acht lespakketten beslaan de hele jaarcyclus van weidevogels zoals de grutto. Je kunt de hele serie gebruiken in een lessenreeks, maar als je minder tijd hebt kun je ook een eigen selectie maken. Kijk om te beginnen naar de introductieclip waarin we verder uitleggen waarom dit lespakket is ontwikkeld en hoe je het kan gebruiken.

Heel veel succes met dit lesmateriaal en laat ons vooral weten wat je hiervan vindt! Dit kan via het volgende e-mailadres: info@boerenlandvogels.info.

Dit lesmateriaal is gemaakt door docent-onderzoekers van Hogeschool Van Hall Larenstein met behulp van Ruben Smit Productions, agrarisch collectief Súdwestkust, de Bond Friese Vogelwachten, Aeres MBO en Terra MBO.

Over boerenlandvogels

Boerenlandvogels komen voor op graslanden en akkers, in slootkanten en op boerenerven. Deze soorten broeden vaak op de grond, in het gras, op de kale akkers of in de greppel of slootkant. Erfvogelnesten vind je onder de dakrand, in de heg of in de nok van de stal. Op dit portaal vind je informatie over hoe het gaat met de boerenlandvogels in Nederland, welke inrichting en beheermethodes passen bij behoud van boerenlandvogels en wat er nodig is voor ontwikkeling van deze vogels.

Akkervogels

Akkervogels zijn vogels die voorkeur hebben voor open akkers vaak gecombineerd met half open of meer besloten landschappen. Voor grondbroeders zoals grauwe kiekendief, grauwe gors, gele kwikstaart en veldleeuwerik zijn met name de akkers en akkerranden belangrijk biotoop. Maar ook de landschapselementen in de buurt van het akkerland zijn een belangrijk. Dit gaat dan om soorten als ransuil, torenvalk, patrijs en zomertortel.

Weidevogels

De graslanden in Nederland zijn een belangrijk leefgebied voor weidevogels zoals de grutto, kievit, tureluur, scholekster, veldleeuwerik, slobeend en zomertaling. 40% van de Europese grutto populatie broedt bijvoorbeeld in Nederland. De weidevogels die nu voorkomen in het Nederlandse cultuurlandschap zijn soorten die oorspronkelijk leefden op toendra’s, steppen, vloedvlaktes en andere open gebieden.

Bron foto: © Arjan van Duijvenboden (© Arjan van Duijvenboden)

Erfvogels

Het erf biedt met zijn gebouwen en de variatie aan beplanting, tuinen en water ruimte voor veel vogelsoorten. De regio en het landschap zijn hier ook van invloed op. Met name soorten als boerenzwaluw, kerkuil, ringmus, huismus en spreeuw maken graag gebruik van de gebouwen en de beplanting op de erven.

Dooradering

Het agrarisch landschap bestaat uit veel meer dan alleen de oppervlakte waarop landbouwactiviteiten plaatsvinden. Onder het agrarisch landschap vallen namelijk ook sloten, landschapselementen en de randen van een perceel. Al deze elementen zijn bepalend voor het landschapsbeeld dat ontstaat en vormen een belangrijk biotoop voor veel vogelsoorten.

Video's

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

BoerenNatuur Kennisuur - De scholekster

BoerenNatuur

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

BoerenNatuur Kennisuur - Vogelakkers onderzocht: de best practices van beheer en praktijk

BoerenNatuur