Kennisportaal Boerenlandvogels

Inhoudsopgave
De afgelopen jaren is het aantal boerenlandvogels drastisch afgenomen. Gelukkig zijn er de laatste jaren veel wetenschappelijke inzichten gekomen over hoe we het boerenlandvogelbeheer kunnen verbeteren en het aantal weer kan toenemen. Maar hoe vertalen die wetenschappelijke inzichten zich in de praktijk? Op het kennisportaal Boerenlandvogels vind je praktische informatie over boerenlandvogelbeheer. Lees hier alle informatie over wat jij kunt doen om het beheer aantrekkelijk te maken!

Actueel

Nieuws
Na de kennisdag in 2022 was de vraag naar een vervolg groot. Op 12 oktober 2023 ontvingen we een kleine honderd deelnemers bij De Dyck in Woubrugge. Een divers gezelschap van o.a. boeren, agrarische collectieven, terreinbeheerders, vrijwilligers, onderzoekers en andere betrokkenen bij boerenlandvogels nam deel aan deze dag in het teken van kennis uitwisselen, inspireren & leren van elkaar en netwerken. Lees de samenvatting van de dag en klik via de buttons door naar de workshop presentaties.
Kennisportaal Boerenlandvogels  
Nieuws
Maatregelen voor weidevogels vormen de populairste vorm van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Er vond op ruim 6% van het totale agrarische areaal (104.000 hectare) enige vorm van agrarisch natuurbeheer plaats. Het grootste deel van het areaal (circa 80%) werd beheerd voor weidevogels. In 2022 waren er 40 agrarische collectieven, met ruim 11.000 leden. Het aantal collectieven verschilt per provincie. Zo is er in Flevoland, Limburg, Zeeland en Drenthe één collectief voor de gehele provincie, terwijl Zuid-Holland er bijvoorbeeld acht telt. Dat staat te lezen in het rapport de Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel; editie 2023.
Groen Kennisnet  

Nieuwsbrief Boerenlandvogels

Wil je op de hoogte blijven van nieuws over boerenlandvogels? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Kennisportaal Boerenlandvogels.

Leren over de grutto

Weidevogels zijn niet weg te denken uit de weidegebieden in Nederland. Maar het behouden van deze prachtige vogels gaat niet vanzelf en vraagt om veel kennis en inspanningen! Ben jij docent in het groen onderwijs of wil je om een andere reden een les of voorlichting geven over weidevogels? Dan hebben wij voor jou lesmateriaal wat je hierbij kan gebruiken.
Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Introclip bij het lesmateriaal Grutto

Kennisportaal Boerenlandvogels

Dit materiaal bestaat uit acht lespakketten met daarbij een kort filmpje, een kennisclip. Ook zijn er per lespakket opdrachten opgenomen die je kan inzetten zodat de doelgroep de lesstof actief kan verwerken. De actuele kennis uit onderzoek en uit de praktijk van weidevogelcollectieven is er in verwerkt. Het lespakket is geschikt voor landbouwopleidingen binnen het MBO en HBO, maar ook voor andere doelgroepen die je iets wilt leren over weidevogelbeheer.

De acht lespakketten beslaan de hele jaarcyclus van weidevogels zoals de grutto. Je kunt de hele serie gebruiken in een lessenreeks, maar als je minder tijd hebt kun je ook een eigen selectie maken.

Kijk om te beginnen naar de introductieclip waarin we verder uitleggen waarom dit lespakket is ontwikkeld en hoe je het kan gebruiken.

Heel veel succes met dit lesmateriaal en laat ons vooral weten wat je hiervan vindt! Dit kan via het volgende e-mailadres: info@boerenlandvogels.info.

Dit lesmateriaal is gemaakt door docent-onderzoekers van Hogeschool Van Hall Larenstein met behulp van Ruben Smit Productions, agrarisch collectief Súdwestkust, de Bond Friese Vogelwachten, Aeres MBO en Terra MBO.

Over boerenlandvogels

Boerenlandvogels komen voor op graslanden en akkers, in slootkanten en op boerenerven. Deze soorten broeden vaak op de grond, in het gras, op de kale akkers of in de greppel of slootkant. Erfvogelnesten vind je onder de dakrand, in de heg of in de nok van de stal. Op dit portaal vind je informatie over hoe het gaat met de boerenlandvogels in Nederland, welke inrichting en beheermethodes passen bij behoud van boerenlandvogels en wat er nodig is voor ontwikkeling van deze vogels.

Akkervogels

Akkervogels zijn vogels die voorkeur hebben voor open akkers vaak gecombineerd met half open of meer besloten landschappen. Voor grondbroeders zoals grauwe kiekendief, grauwe gors, gele kwikstaart en veldleeuwerik zijn met name de akkers en akkerranden belangrijk biotoop. Maar ook de landschapselementen in de buurt van het akkerland zijn een belangrijk. Dit gaat dan om soorten als ransuil, torenvalk, patrijs en zomertortel.

Weidevogels

De graslanden in Nederland zijn een belangrijk leefgebied voor weidevogels zoals de grutto, kievit, tureluur, scholekster, veldleeuwerik, slobeend en zomertaling. 40% van de Europese grutto populatie broedt bijvoorbeeld in Nederland. De weidevogels die nu voorkomen in het Nederlandse cultuurlandschap zijn soorten die oorspronkelijk leefden op toendra’s, steppen, vloedvlaktes en andere open gebieden.

Bron foto: © Arjan van Duijvenboden (© Arjan van Duijvenboden)

Erfvogels

Het erf biedt met zijn gebouwen en de variatie aan beplanting, tuinen en water ruimte voor veel vogelsoorten. De regio en het landschap zijn hier ook van invloed op. Met name soorten als boerenzwaluw, kerkuil, ringmus, huismus en spreeuw maken graag gebruik van de gebouwen en de beplanting op de erven.

Dooradering

Het agrarisch landschap bestaat uit veel meer dan alleen de oppervlakte waarop landbouwactiviteiten plaatsvinden. Onder het agrarisch landschap vallen namelijk ook sloten, landschapselementen en de randen van een perceel. Al deze elementen zijn bepalend voor het landschapsbeeld dat ontstaat en vormen een belangrijk biotoop voor veel vogelsoorten.

Video's

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

BoerenNatuur Kennisuur - De scholekster

BoerenNatuur

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

BoerenNatuur Kennisuur - Vogelakkers onderzocht: de best practices van beheer en praktijk

BoerenNatuur